การเลื่อนการจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555
ตามที่ เกิ ดสถานการณ์ อุทกภัยขึ้ นในหลายจังหวัด รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การ
(นายวรวัจน์ เอื้ ออภิ ญญกุล) ได้ มี นโยบายให้ เลื่อนการสอบ GAT/PAT โดยคณะกรรมการบริ หารสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ได้มีมติให้เลื่อนการจัดการทดสอบ
GAT/PAT ครั้ งที่ 1/2555 จากเดิ มวันที่ 8 – 1 1 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 19 – 20 และ 26 – 27
พฤศจิกายน 2554
แต่เนื่องจากในขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยยังไม่คลี่คลาย ทาง สทศ. จึงได้มีแผนส ารองในกรณีที่ต้องมี
การเลื่อนสอบ GAT/PAT ต่อไปอีก ดังนี้
1. เมื่ อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 สทศ. ได้ ประชุมหารื อกับประธานคณะท างานประจ าศูนย์ สอบ
มหาวิทยาลัยที่ก ากับดูแลการจัดการทดสอบ 18 แห่ง โดยมีข้อสรุปว่า หากจ าเป็นต้องเลื่อนการสอบ GAT/PAT
ออกไปอีกที่ประชุมเห็นควรให้เป็นระหว่างวันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2554
2. วันที่ 21 ตุลาคม 2554 สทศ. จึ งได้ เสนอเรื่ องแผนการเลื่ อนการสอบ GAT/PAT ดังกล่ าว
ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาพิจารณา โดยคณะกรรมการบริ หารฯ พิ จารณาแล้ ว
มี มติ ให้ หากไม่ สามารถด าเนิ นการจัดการทดสอบในวันที่ 19 – 20 และ 26 – 27 พฤศจิ กายน 2554 ได้
ให้เลื่อนสอบเป็นระหว่างวันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2554
เพื่อให้ การเลื่อนสอบ GAT/PAT เป็นประโยชน์ ต่ อผู้ สมัครสอบมากที่สุด สทศ. จึ งได้ เชิ ญประธาน
ที่ประชุมอธิ การบดี แห่ งประเทศไทย (สอท) ผู้ แทนกลุ่ มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย (กสพท)
ประธานอนุกรรมการด าเนิ นการคัดเลื อกบุคคลเข้ าศึ กษา ต่ อในสถาบันอุดมศึ กษาในระบบกลาง
และผู้ เกี่ ยวข้ องมาปรึ กษา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 น. และได้ มี มติให้เลื่อนการสอบ
GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 จากเดิมวันที่ 19 – 20 และ 26 – 27 พฤศจิ กายน 2554 เป็นวันที่ 24 – 27
ธันวาคม 2554 และประกาศผลสอบวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555

Advertisements

About narathip191

ที่บ้านทำนา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s